LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Nukryžiuotojo ir kiti altoriai

Nukryžiuojo altorius. Arnoldo Stasiulio fotografijaDidysis, Nukryžiuotojo, altorius yra viso bažnyčios interjero sakralinis centras. Kartu jis yra svarbiausia Kryžiaus kelio stotis (32), skirta Išganytojo mirčiai ant kryžiaus paminėti. Altorius priglaustas prie presbiterijos galinės sienos ir užima beveik visą jos aukštį ir plotį. Pirmajame altoriaus retabulo tarpsnyje pakabinta malonėmis garsėjanti XVII a. Nukryžiuotojo figūra, jai iš abiejų pusių sukomponuotos kolonos, tarp kurių stovi keturios skulptūros, vaizduojančios: Švč. Mergelę Mariją, šv. Joną, šv. Nikodemą ir šv. Juozapą iš Arimatėjos – dalyvavusius Jėzaus Kristaus kūną nuimant nuo kryžiaus ir palaidojant. 

Mažesniame, paprastesnių formų viršutiniame tarpsnyje pakabintas kryžių laikančios šv. Elenos paveikslas. Didžiojo altoriaus architektonika glaudžiai susijusi su presbiterijos skliauto tapyba – virš šio altoriaus nutapyta Dievo Apvaizdos akis yra architektūrinės jo struktūros užbaigimas, vadinamoji „glorija“, o kartu susieja Nukryžiuotojo figūrą su virš jos nutapytu „Veraikonu“ ir dar aukščiau iškylančiu angelų garbinamos erškėčių vainiku vainikuotos Švč. Jėzaus Širdies atvaizdu. Taip nuo kryžiaus aukos bei kančios tikinčiojo žvilgsnis ir mintis vedami prie Jėzaus gailestingumo ir meilės apmąstymų. Didysis altorius sykiu yra ir kulminacinė kryžiaus kelio stotis, žyminti Atpirkėjo mirtį. Tad tikintieji skatinami dar labiau pajausti Kristaus mirties ir Eucharistijos tapatumą, dar labiau išgyventi Jėzaus buvimą „čia ir dabar“.

Didžiajame altoriuje kabanti Nukryžiuotojo figūra nuo seno tikinčiųjų laikyta stebuklinga, prie jos patirta malonių. Per didįjį bažnyčios gaisrą figūra nuo dūmų esą pajuodusi, bet stebuklingai išvengusi liepsnų ir nesudegusi. Minima, kad XVIII a. antrojoje pusėje prie Nukryžiuotojo buvo pakabinta 60 votų. Nemažai votų matyti ir XIX a. pabaigos altoriaus nuotraukose. Lotyniškas užrašas – Non istum Christum sed Christum crede per istum – virš figūros primena, kad tikrasis malonių šaltinis yra ne pati skulptūra, bet Viešpats, kurį ši figūra tik vaizduoja. XVIII a. dominikonai Nukryžiuotojo kultą skleidė ir platindami paveikslėlius su grafiniu jo atvaizdu.

Kristaus kančios temai, be Didžiojo altoriaus, buvo skirtas ir Susimąsčiusiojo Jėzaus altorius. Sopulingosios Dievo Motinos altoriuje viešam tikinčiųjų gerbimui yra išstatyta Šv. Kryžiaus relikvija.

Nekaltai Pradėtosios Marijos altorius. Arnoldo Stasiulio fotografija Susimąsčiusiojo Jėzaus altorius. Arnoldo Stasiulio fotografija Sopulingosios Dievo Motinos altorius su Šv. Kryžiaus relikvija. Arnoldo Stasiulio fotografija

aukštyn