LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Parapinė katechezė

KRIKŠTAS

Krikštas Velykų naktį, 2009 m. . Arnoldo Stasiulio fotografija

Krikšto tėvai: kas gali būti ir kokias pareigas prisiima? 

  • Būti ne jaunesni nei 16 metų, priėmę, Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. 
  • Jei krikštatėviai gyvena šeiminį gyvenimą (abu kartu ar kažkuris iš jų), turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą. 
  • Įsipareigoja padėti tėvams ugdydami krikšto vaiko tikėjimą bei bendruomeniškumą. 
  • Malda lydi naują krikščionį. 
  • Puoselėja dvasinę savo paties atsakomybę ir giminystę su pakrikštytu žmogumi. 
  • Visą gyvenimą palaiko savo Krikšto sūnų ar dukrą visuose sunkumuose ir džiaugsmuose. 
  • Stengiasi dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švenčia sekmadienius, gyvena krikščionišką gyvenimą ir savo pavyzdžiu rodo kelią į gyvenimą su Dievu, atveria tokio gyvenimo grožį bei prasmę. 

Parapijoje vyksta Krikšto katechezė tėvams ir krikštatėviams:
Antradieniais 19.00 lietuvių k.
Trečiadieniais 18.00 lenkų k. (vasaros laiku 19.00).

„Abėcėlinė šventųjų vardų rodyklė“ su vardinių datomis

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto ir Eucharistijos sakramentus, ruošiami grupelėje nuo spalio mėn. iki Šv. Velykų. Registracija vyksta rugsėjo mėnesį. 

VAIKŲ PIRMOJI KOMUNIJA

Vaikų, lankančių tikybos pamokas (9–10 metų amžiaus), ruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I Komunijai) trunka vienerius mokslo metus (rugsėjo – birželio mėn.). Katechezė vyksta lietuvių, lenkų, rusų kalbomis darbo dienomis rytais ir vakarais.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Jauni specialistai organizuoja kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Tam, kad augtų visa vaiko asmenybė - tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 15 - 20 asmenų grupeles. Į katechezės procesą įtraukiami ir tėvai. Norintys pagilinti savo žinias, kiekvieną sekmadieni po Šv. Mišių kviečiami į tėvų katechezę parapijos namuose.

Užsiėmimai vyksta 1,5 val. kartą per savaitę darbo dienomis (ryte arba vakare), sekmadieniais visi vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose (10.30 val.). Mokyklos atostogų metu užsiėmimų lankyti nereikia.

Vaikai priimami tik iš anksto užsiregistravus!

Po Pirmosios Komunijos šventės vaikus kviečiame į vasaros stovyklą, o rugsėjį sugrįžti po atostogų į parapiją ir tęsti tikėjimo kelionę rožinukų tarpe. Po įrožinimo vaikams sudaromos galimybės toliau žengti keliu į Sutvirtinimą.

Organizuojame katechezę ir 11–13 m. jaunuoliams, nepriėmusiems Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentų.

SUTVIRTINIMAS

Nuo gruodžio mėn. iki gegužės vidurio paauglius (nuo 15 metų amžiaus), lankančius mokykloje tikybos pamokas,  bei suaugusiuosius ruošime Sutvirtinimui (lietuvių ir lenkų k.) – registracija į naujas grupes vyks 2018 m. rugsėjo mėn. zakristijoje.

Sužadėtinių kursai (Rengimasis santuokos sakramentui) 

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI!

  • Dėl santuokos sužadėtiniai kreipiasi į parapijos kunigą prieš 5 mėnesius iki santuokos.
  • Laukiame Jūsų darbo dienomis nuo 15 val. iki 19 val. zakristijoje.
  • Sužadėtinių kursai rengiami nuolat. Registruojame el paštu info@vilniauskalvarijos.lt

Kokių dokumentų reikia:

- Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);

- Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvos formos pažyma). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas; Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas.

Dokumentų galiojimo laikas - 6 mėnesiai.

- Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). 

Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, turi ateiti su savo tapatybę patvirtinančiu asmens dokumentu.

Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų su laisvo stovio liudijimu, turi kartu atsivesti liudininkus (vieną iš tėvų arba du pilnamečius asmenis) su asmens dokumentais.

Dokumento galiojimo laikas - 6 mėnesiai.

- Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.

- Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.

Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti santuoką civiliškai (ne vėliau, kaip 2 savaitės iki bažnytinės santuokos).

Atėjus pildyti anketą būtina:

- turėti visus aukščiau išvardintus dokumentus;

- žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo vietą ir datą;

- žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus;

- turėti su savimi asmens dokumentą;

Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, priešsantuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikiškoje parapijoje bei susisiekti su mūsų parapijos raštine dėl papildomų dokumentų.

 

aukštyn