LT EN DE PL 
home

Źródła

Pomysł zbudowania na terenie Werek stacji Drogi Męki Pańskiej powstał jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Moskalami podczas wojen z l. 1655–1661. W 1662 r. na terenie posiadłości Werki w tym celu wydzielono ok. 170 ha ziemi, kapituła wileńska na rzecz budowy Kalwarii przeznaczyła jednorazową dotację. Była to druga Kalwaria na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsza Nowa Jerozolima była założona w l. 1637–1642 w Gardach (Gardai), na Żmudzi.

W tym okresie w całej Europie wzrosła liczba pielgrzymek do miejsc świętych, których uwieńczeniem były odpusty. Od początków chrześcijaństwa dla pielgrzymów najważniejsze były relikwie związane z męką Jezusa oraz Jego zmartwychwstaniem w Jerozolimie. Ale nie każdy wierzący był w stanie odbyć tak kosztowną i niebezpieczną podróż, dlatego w krajach katolickich już od XV w. zaczęły się pojawiać kopie tzw. Nowej Jerozolimy, czyli Kalwarii – drogi Męki Pańskiej, budowane zwykle w takich miejscach, gdzie wzgórza, doliny i rzeczki przypominały ukształtowanie prawdziwej Jerozolimy. Odnalezienie takiego miejsca było oceniane jako znak Boży i wskazówka, że sam Bóg tworzy analogie do Ziemi Świętej i pozwala je rozpoznać.

Wiadomości na temat planu Jerozolimy, budynków, długości i kierunku drogi Męki Pańskiej czerpano z informacji ustnych, udzielanych przez pielgrzymów oraz ze źródeł pisanych. Najważniejszym dziełem, na które powoływało się wielu założycieli Kalwarii w Europie w XVII w., była książka znakomitego znawcy geografii Palestyny Christiano van Adrichema (nazywanego Andrychomiuszem), wydana w Kolonii w 1584 r., a następnie wielokrotnie przedrukowywana, pod nazwą: „Obrazy Ziemi Świętej i historii biblijnej z tabelkami geograficznymi: jak rozwijała się Jerozolima w czasach Chrystusa“ (Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis: Jerusalem sicut Christi tempore floruit). W tej książce została opisana topografia Jerozolimy za czasów Chrystusa, podane są plany miasta, odległości pomiędzy miejscami związanymi z życiem Chrystusa i z historią Jego męki.

aukštyn